۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

دشت مهرباني

دشت مهرباني

سينماي مستند ايران پر از فيلم‌هايي است كه موضوعش به نوعي به مشاغل از دست رفته و مكان‌هاي فراموش شده ربط دارد.