****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

پلاسکو شاید وقتی دیگر!

پلاسکو شاید وقتی دیگر!

مشاهده آتش گرفتن یکی از ساختمان های قدیمی تهران که یکی از نمادهای قدیمی تهران بود، برای هر فردی غم انگیز و دردناک بود.