****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار شما است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

اعطای تسهیلات به تعاونیهای زنان فعال
مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری قزوین خبر داد :

اعطای تسهیلات به تعاونیهای زنان فعال

شرکتهای تعاونی فعال می توانند نقش تاثیر گذاری در تحقق این امر وتوسعه اشتغال بویژه در مناطق روستایی داشته باشند.