۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

اعطای تسهیلات به تعاونیهای زنان فعال
مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداری قزوین خبر داد :

اعطای تسهیلات به تعاونیهای زنان فعال

شرکتهای تعاونی فعال می توانند نقش تاثیر گذاری در تحقق این امر وتوسعه اشتغال بویژه در مناطق روستایی داشته باشند.