۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

تهدید یا فرصت ؟

تهدید یا فرصت ؟

ورود بشریت به دوره تمدن سایبری مدتهاست که خوش آمد گفته شده و اتفاقی نیست که به زندگی حقیقی و طبیعی ما تحمیل شده باشد.