****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

مدیریت زنان در عصر جدید

مدیریت زنان در عصر جدید

هنوز هم جامعه مدیریت زنان را باور ندارد و آنها نتوانسته اند سقف شیشه ای را که مانع از صعود آن ها است بردارند