****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

خوشنویسی ، هنر بومی قزوین است

خوشنویسی ، هنر بومی قزوین است

اعتبار شهر قزوین در حوزه خوشنویسی مربوط به هزار سال قبل و اوج آن در دوره " صفویه " و استمرار آن در دوره " قاجاریه " و نماد آن در عصر حاضر است.