****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار شما است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

گمانه زنی ها برای سرپرستی شهرداری قزوین

گمانه زنی ها برای سرپرستی شهرداری قزوین

عملکرد موفق و اثبات شده افراد اعلامی به خوبی نشان می دهد که هریک از این افراد می توانند نه تنها به عنوان سرپرست که حتی به عنوان شهردار از عهده امورات شهر برآیند