****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

بمیر و شاخ شو

بمیر و شاخ شو

انگیزه‌های روانی افرادی که با هنجارشکنی و کارهای خارج عرف می‌خواهند در فضای مجازی به اصطلاح شاخ شوند متفاوت است

مدیریت زنان در عصر جدید

مدیریت زنان در عصر جدید

هنوز هم جامعه مدیریت زنان را باور ندارد و آنها نتوانسته اند سقف شیشه ای را که مانع از صعود آن ها است بردارند