****** انتشارات رویای آبی
انتشارات رویای آبی آماده چاپ آثار نوقلمان است * چاپ آثار شما در تیراژ محدود* با ما تماس بگیرید 09127814838

دوباره خوانی سردار دل ها

دوباره خوانی سردار دل ها

اما آن چه دلیل توجه تمامی رسانه ها به موضوع شهادت سپهبد شهید قاسم سلیمانی گردید و آنان را ملزم به انتشار آن کرد ، خیانت آشکار ایالات متحده آمریکا و عدم اعتماد به شیطان بزرگ است .