۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

جامعه بی خیال شده است!

جامعه بی خیال شده است!

آدم امروزی و اینجا در کنار ما در گذار از دردهای خودش هنوز به بلوغ نرسیده که بخواهد بر دردهای دیگران بگرید ...