۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

نشان نقره سهم الینا رحیمی

نشان نقره سهم الینا رحیمی

الینا رحیمی در دیدار پایانی مسابقات کانتندر لبنان نتیجه را به حریف سرسخت هندی واگذار کرد و گردن آویز نقره دریافت کرد.