۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

درس هایی از حادثه کرمان !

درس هایی از حادثه کرمان !

دولت و سایر نهادهای مرتبط چون صدا و سیما تا چه اندازه دچار انفعال خبری و فاقد سیاست رسانه‌ای‌ اند.