۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

کرمان، ایران ماست

کرمان، ایران ماست

حادثه کرمان در عین سختی ،مرارت، رنج و سوگ ؛ سیمای وطن فروشان خائن را نمایان کرد.

رقيبي كه ناظر شد

رقيبي كه ناظر شد

دنيا به سمت و سويي پيش مي‌رود كه ديگر به سختي مي‌توان حق انتخاب را از مردم گرفت.