۞مرکز مشاوره حال خوب
دکتر کبری درویش پیشه ؛ مشاور خانواده و زوج درمانگر (حضوری و تلفنی ) تلفن هماهنگی و تعیین وقت:09102904758

شمايل بازيگري خودخواسته

شمايل بازيگري خودخواسته

آتیلا به جاي بازيگر خوبي همانند مارلون براندو، رابرت دونيرو و... شدن ترجيح داده بود، آتيلا پسياني خوبي باشد.